تماس با ما


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
تلفن : ۰۵۱۳۸۸۴۲۹۳۳
فاکس : ۰۵۱۳۸۸۴۲۹۳۶
صندوق پستی : ۹۱۷۸۶۶۳۵۴۸
آدرس :