پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آموزش جامع قرارداد، ضوابط و اصول حاکم بر آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آموزش جامع قرارداد، ضوابط و اصول حاکم بر آن
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : قوانین و مقررات
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 24 ساعت

سرفصل

  • • از اهداف اصلی دوره عبارت است از یادگیری مفاد و شرایط انواع قرارداد ها شامل: شرایط عمومی، خصوصی و قانونی و صلاحیت طرفین قرارداد، موضوع قرارداد خدمات مرتبط با قرارداد و تشریح عملیات اجرایی و خدماتی مرتبط با آن، مبلغ قرارداد و نحوه برآورد و روشهای مختلف اخذ ÷یشنهاد قیمت، نحوه پرداخت مبلغ قرارداد، کسورات قانونی مرتبط با قرارداد، قوانین و مقررات دولتی و عوارض ناشی از آن، تعدیل مبلغ قرارداد و مصادیق آن و روش های پرداخت تعدیل با تاکید بر چند مثال اجرایی، مدت قرارداد و آنالیز آن، برنامه زمانبندی انجام کار، تعهدات طرفین قرارداد، نحوه تحویل‌گیری و تحویل‌دهی موضوع قرارداد و نتایج حاصل از اجرا، دوره تضمین و گارانتی موضوع قرارداد، تضمین‌های قرارداد و تشریح انواع تضمین‌ها، ناظران و نمایندگان طرفین قرارداد و وظایف قانونی آنان، شرایط و ضوابط فسخ قرارداد، خسارات ناشی از نقص یا عدم اجرای کامل مفاد قرارداد، تأخیرات و جرایم آن و برآورد و توافق آنها همچنین پاداش تسریع در اجرای کار، فورس ماژور و مصادیق آن، قانون منع مداخله در معاملات دولتی، حل اختلاف و مراجع حل اختلاف، زبان قرارداد و آدرس طرفین، تشریفات امضای نهایی قرارداد و ثبت و توزیع نسخ امضاء شده

اهداف

• از اهداف اصلی دوره عبارت است از یادگیری مفاد و شرایط انواع قرارداد ها شامل: شرایط عمومی، خصوصی و قانونی و صلاحیت طرفین قرارداد، موضوع قرارداد خدمات مرتبط با قرارداد و تشریح عملیات اجرایی و خدماتی مرتبط با آن، مبلغ قرارداد و نحوه برآورد و روشهای مختلف اخذ ÷یشنهاد قیمت، نحوه پرداخت مبلغ قرارداد، کسورات قانونی مرتبط با قرارداد، قوانین و مقررات دولتی و عوارض ناشی از آن، تعدیل مبلغ قرارداد و مصادیق آن و روش های پرداخت تعدیل با تاکید بر چند مثال اجرایی، مدت قرارداد و آنالیز آن، برنامه زمانبندی انجام کار، تعهدات طرفین قرارداد، نحوه تحویل‌گیری و تحویل‌دهی موضوع قرارداد و نتایج حاصل از اجرا، دوره تضمین و گارانتی موضوع قرارداد، تضمین‌های قرارداد و تشریح انواع تضمین‌ها، ناظران و نمایندگان طرفین قرارداد و وظایف قانونی آنان، شرایط و ضوابط فسخ قرارداد، خسارات ناشی از نقص یا عدم اجرای کامل مفاد قرارداد، تأخیرات و جرایم آن و برآورد و توافق آنها همچنین پاداش تسریع در اجرای کار، فورس ماژور و مصادیق آن، قانون منع مداخله در معاملات دولتی، حل اختلاف و مراجع حل اختلاف، زبان قرارداد و آدرس طرفین، تشریفات امضای نهایی قرارداد و ثبت و توزیع نسخ امضاء شده