درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روزنامه نگاری اقتصادی مسأله محور در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روزنامه نگاری اقتصادی مسأله محور
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : مهارت های رسانه ای
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 4 ساعت

سرفصل

 • الف- ضرورت فهم تغییرات اجتماعی به عنوان زمینه درک پیام های ارتباطی و کار روزنامه نگارانه:
 • وضعیت همبستگی اجتماعی در دو سطح فردی و نهادی
 • رشد فردگرایی و ترجیح ارزش های مادی در فرآیند تغییرات اجتماعی
 • تضعیف نقش «هنجارهای اخلاقی» و «هنجارهای قانونی» در تنظیم مناسبات اجتماعی
 • شکل گیری ذهنیت جدید جمعی با مؤلفه های: هراس از آینده، تنزل سرمایه اجتماعی و تضعیف مکانزیم های انسجام بخش
 • ب-ضرورت توجه به تحولات فناورانه: پیدایش و رشد جامعه شبکه ای:
 • پیشی گرفتن ارتباطات افقی بر ارتباطات عمودی
 • چالش ارتباطات جمعی بر روزنامه نگاری کلاسیک در برابر ارتباطات خودگزین در روزنامه نگاری شهروندی
 • ج- الزامات روزنامه نگاری نوین در برابر مخاطبان ناهمگن:
 • تغییر مصرف و تحول ذائقه مخاطبان
 • تغییر مصرف رسانه ای و تعدد منابع دریافت اطلاعات و چندپارگی نظام مشروعیت خبری
 • پیدایش و رشد «اخبار جعلی»
 • ضرورت شناخت مسأله از حوزه مخاطبان و...

اهداف

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، آشنایی و دغدغه مندی خبرنگاران اجتماعی و اقتصادی با شیوه های نوین انتخاب و پرداختن به مسائل در حوزه های اقتصادی و اجتماعی است.