پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با میکروبیولوژی مواد غذایی (دوره اجباری میکروبیولوژی بیماریهای انسان از لیست TTAC اداره نظارت بر مواد غذایی ) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با میکروبیولوژی مواد غذایی (دوره اجباری میکروبیولوژی بیماریهای انسان از لیست TTAC اداره نظارت بر مواد غذایی )
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

اهداف

آشنایی مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت با باکتریهای بیماری زا و بیماریهای مرتبط با انسان و استانداردهای مربوطه