درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره روزنامه نگاری نوین در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره روزنامه نگاری نوین
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : مهارت های رسانه ای
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • روزنامه نگاری راه حل گرا و رسالت روزنامه نگار در این زمانه با شرحی بر روزنامه نگاری بحران
  • مدیریت بحران در رسانه ها
  • روزنامه نگاری تحقیق
  • روزنامه نگاری اقتصادی

اهداف

افزایش مهارت خبرنگاران اقتصادی خراسانی برای پیدا کردن مساله درست، شناخت ارزش های خبری اولویت بخش تولید و اقتصاد کشور و شیوه های روزنامه نگاری در دوران بحران اقتصادی که از آن به مثابه یک جنگ یاد می‌شود.