درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره وظایف و اختیارات شغلی مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی در واحدهای تولیدی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره وظایف و اختیارات شغلی مدیران کنترل کیفیت و مسئولین فنی در واحدهای تولیدی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • 1. آشنایی با قانون اصلاح و قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد 2-آشنایی با آئین نامه بازنگری شده صدور گواهینامه علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت و مسئولان فنی 3-شرح وظایف مدیرا

اهداف

آشنایی مدیران محترم کنترل کیفیت و مسئولین فنی با شرح وظایف و حدود اختیارات مدیر کنترل کیفیت در واحد تولیدی