پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی( UCP 600) و تفسیر آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی( UCP 600) و تفسیر آن
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • 1- تاریخچه کاربرد مقررات اعتبارات اسنادی 2- 2- تعریف اعتبار اسنادی و اصطلاحات تخصصی مرتبط 3- 3- قرارداد پایه و روابط قراردادی در چهارچوب اعتبار اسنادی 4- بانکهای درگیر در فرآیند اعتبار اسنادی، تکالیف و تعهدات آنها 5- ابلاغ و اصلاح اعتبار اسنادی 6- ضوابط بررسی اسناد، مطابقت اسناد با شرایط اعتبار و نحوه اعلام مغایرت 7- اسناد (سیاهه تجاری، انواع اسناد حمل و نقل و سند بیمه) 8- انقضا و تمدید اعتبار 9- حمل تدریجی، برداشت اقساطی و فورس ماژور 10- اعتبارات اسنادی قابل انتقال، واگذاری عواید

اهداف

آشنایی شرکت کنندگان با مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP 600 و تفسیر مواد آن بمنظور کاربرد اجرائی آن در فعالیتهای بازرگانی خارجی شامل واردات و صادرات و اطلاع و آگاهی از تکالیف وظایف خود در مقابل فروشنده و بانکهای درگیر فریاند اعتبار اسنادی.