پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره بررسی کامل آئین دادرسی مالیاتی شامل چگونگی تهیه و تنظیم لایحه اعتراض مؤدی و مالیات بر ارزش افزوده در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره بررسی کامل آئین دادرسی مالیاتی شامل چگونگی تهیه و تنظیم لایحه اعتراض مؤدی و مالیات بر ارزش افزوده
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : قوانین و مقررات
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • در مرحله ماده 238 (رسیدگی توسط رئیس اداره امور مالیاتی) .در مرحله ماده 244 و 247 (هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر) .در مرحله ماده 251 (شورای عالی مالیاتی) .در مرحله ماده 251 مکرر (هیات منتخب وزیر امور اقتصاد و دارایی) .در مرحله دیوان عدالت اداری .هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 257-249-243-161 .هیات های حل اختلاف مالیاتی ماده 216 در خصوص عوارض نوشابه های گازدار و قندی .فرآیند دادرسی به شکایات ناشی از عدم تعلق اطلاعات به مؤدی در منبع مالیاتی بر ارزش افزوده .نکات کلیدی و کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخش نامه های مربوطه

اهداف

در مرحله ماده 238 (رسیدگی توسط رئیس اداره امور مالیاتی) .در مرحله ماده 244 و 247 (هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر) .در مرحله ماده 251 (شورای عالی مالیاتی) .در مرحله ماده 251 مکرر (هیات منتخب وزیر امور اقتصاد و دارایی) .در مرحله دیوان عدالت اداری .هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 257-249-243-161 .هیات های حل اختلاف مالیاتی ماده 216 در خصوص عوارض نوشابه های گازدار و قندی .فرآیند دادرسی به شکایات ناشی از عدم تعلق اطلاعات به مؤدی در منبع مالیاتی بر ارزش افزوده .نکات کلیدی و کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخش نامه های مربوطه